Назад

Публикувано:08.01.2019

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 

На 18,01,2019 г. От 13:00 ч. в гр. Пловдив, ул. " Недялка Шилева " № 16  ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0089-C01/27.11.2018 г. между МИ и "Тафпринт" ООД по проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

            С реализацията на настоящия проект, компанията ще внедри в производствената си практика иновативен за България производствен „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“, чрез закупуване на Листова печатна машина - 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 2 494 771,59 лв., от които 1 497 362,95 лв. безвъзмездна финансова помощ (60.02 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 272 758,51 лв. европейско и  224 604,44 лв. национално съфинансиране.) и 997 408.64 лв. собствено съфинансиране.

         Предвид факта, че така описаният иновативен за България, значително подобрен производствен „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“. притежава силен потенциал за мултиплициране (т.е. за успешното му внедряване в други печатници), се организира встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проекта.

         На встъпителното информационно събитие (работна среща), са поканени представители на всички заинтересовани страни от проекта: представители на УО, доставчици на машини, представители на традиционни и дигитални медии, представители на печатници, както и основни клиенти на "Тафпринт" ООД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България. По време на работната среща ще бъдат представени основните параметри на одобрения проект, като ще се постави фокус върху иновативния, значително подобрен производствен процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения.

-----------------------------------------------www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „"Тафпринт" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.